Avís legal

1. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material, són propietat de l’Ateneu Barcelonès o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús. Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb l'autorització expressa i per escrit de l’Ateneu Barcelonès. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
2. L’Ateneu Barcelonès és una marca legalment registrada, així com el seu domini web –w ww.ateneubcn.org. Queda totalment prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta marca sense l'autorització prèvia i per escrit de l’Ateneu Barcelonès.
3. Tot el material del lloc web està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel•lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.
4. L’Ateneu Barcelonès es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
5. L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions continguts en aquest avís legal.
6. L’Ateneu Barcelonès dóna estricte compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a l'Ateneu Barcelonès a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats, prèviament comunicats a l'Agència de Protecció de Dades, i que es troben a la seu de l'Ateneu Barcelonès, al carrer de la Canuda, 6, de Barcelona. El responsable dels fitxers és l'Ateneu Barcelonès. L'ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial i es faran servir per a poder prestar els serveis propis de l'Ateneu Barcelonès i fer arribar informació de les activitats de l'Ateneu Barcelonès.
7. L’Ateneu Barcelonès adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.
8. L’Ateneu Barcelonès no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Ateneu Barcelonès, de retards o bloqueigs en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del seu control.
9. L’Ateneu Barcelonès no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i els advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicacions. Tampoc no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta institució.
10. L’Ateneu Barcelonès no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
11. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, i els jutjats de Barcelona en seran els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.